f

Voorwaarden & Privacy


Richtlijnen voor het plaatsen van vacatures

De vacatures die worden geplaatst te voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • De vacature dient te zijn voorzien van een duidelijke en volledige functietitel, functieomschrijving, naam van het bedrijf en locatie van de vacature.
 • Elke vacature mag slechts eenmaal worden geplaatst en moet een specifieke, beschikbare positie omschrijven. Vage of algemene vacatureteksten zijn niet toegestaan.
 • De vacature dient te zijn voorzien van zoveel mogelijke relevante informatie over de baan, zoals het aantal uren, het salaris en de vereiste licenties.
 • Er mogen aan de werkzoekende geen discriminerende eisen worden gesteld of financiële bijdragen worden gevraagd in de vacature.
 • Vacatures die betrekking hebben op vakbeurzen, aanbiedingen van franchise-formules, thuiswerk, multi-level-marketingposities en/of trainingen zijn niet toegestaan.

Vastgoedjob.nl behoudt zich het recht voor om geplaatste vacatures aan te passen, te weigeren of te verwijderen om welke reden dan ook, danwel gebruikers of bedrijven bij het niet naleven van de algemene voorwaarden uit te sluiten van het plaatsen van vacatures.


Algemene Voorwaarden

1. Definities

Gebruiker: Bezoeker van de website Vastgoedjob.nl en alle hieraan verbonden apps en andere (mobiele) software (hierna gezamenlijk ‘de website’ genoemd);
Directe vacatures: Vacatures die door de aanbieder direct op de website zijn geplaatst;
Indirecte vacatures: Vacatures die op een andere website dan Vastgoedjob.nl worden aangeboden (waarnaar Vastgoedjob.nl doorverwijst).

2. Identiteit

Vastgoedjob.nl is een website van: Kimamedia Postadres: Kruisstraat 44, 5612 CJ, Eindhoven

KvK: 172.780.10

3. Toepasselijkheid

3.1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk van gebruik van de website door gebruiker.

3.2 - De tekst van deze algemene voorwaarden is door gebruiker te raadplegen middels de website. Vastgoedjob.nl wijst erop dat de algemene voorwaarden zonder voorafgaande mededeling kunnen worden gewijzigd. Het verdient derhalve aanbeveling de algemene voorwaarden met enige regelmaat te raadplegen; in elk geval op het moment dat gebruiker besluit zijn persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie via de website of het aanmaken van een account.

4. Diensten

4.1 - Het vrijblijvend raadplegen van vacatures via de website is een van de primaire diensten die Vastgoedjob.nl de gebruiker aanbiedt. Via de website verkrijgen werkzoekenden rechtstreeks en kosteloos toegang tot het complete vacature-aanbod op Vastgoedjob.nl.

4.2. - Via Vastgoedjob.nl kan rechtstreeks gereageerd worden de aangeboden directe vacatures. Vastgoedjob.nl behoudt zich het recht voor gegevens van gebruiker aan te wenden in het kader van onder meer optimalisatie van het zoekproces (zie verder: Privacybeleid).

4.3 - Via de website kan gebruiker (in geval van indirecte vacatures) worden doorverwezen naar externe websites, hetzij van werkgevers, hetzij van recruiters, intermediairs of andere vacaturewebsites. Vastgoedjob.nl heeft geen invloed op de inhoud van deze externe pagina’s en is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste, onvolledige of tegenstrijdige informatie op deze pagina’s.

4.4 - Vastgoedjob.nl biedt gebruiker de mogelijkheid diens curriculum vitae te uploaden, teneinde dit onder de aandacht van potentiële werkgevers en/of recruiters te brengen. Vastgoedjob.nl behoudt zich het recht voor gegevens van gebruiker aan te wenden in het kader van onder meer optimalisatie van het zoekproces (zie verder: Privacybeleid).

4.5 - De vacatures die in de zoekresultaten van de website verschijnen of daaraan gelinkt zijn of andere informatie die door derden op de website zijn geplaatst, zijn gecreëerd door mensen op wie Vastgoedjob.nl geen controle uitoefent. Wij kunnen niet controleren dat gebruikers of werknemers zijn wie zij beweren te zijn. De resultaten op de website worden automatisch geïndexeerd en/of gegenereerd. Vastgoedjob.nl onderwerpt de informatie of vacatures niet aan controles.

4.6 - Vastgoedjob.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging het ontwerp, de presentatie en/of de configuratie van de website alsmede (een deel van) de diensten te wijzigen en/of nieuwe diensten toe te voegen.

4.7 - Vastgoedjob.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid, en wijst alle aansprakelijkheid af, voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van vacatures, informatie of websites die in de zoekresultaten van Vastgoedjob.nl zijn opgenomen of aan de website zijn gekoppeld.

5. Gebruiksvoorwaarden

5.1 - Gebruiker verbindt zich ertoe de aangeboden diensten op correcte wijze en met inachtneming van de wet, de goede gewoonten en de onderhavige Algemene Voorwaarden van de website te gebruiken.

5.2 - Ieder van het oorspronkelijke doel van de website afwijkend gebruik is strikt verboden.

5.3 - Medegebruikers worden door gebruiker te allen tijde respectvol bejegend.

5.4 - Gebruiker stemt ermee in dat hij/zij zich zal onthouden van gedrag van het op de website aangebodene dat, op welke manier dan ook, in strijd is met de Algemene Voorwaarden.

5.5 - Gebruiker verklaart de website niet te zullen gebruiken voor eigen commercieel voordeel. Diegene die wenst commercieel gebruik te maken van de website, dient hiervoor een zakelijke overeenkomst te hebben gesloten met Vastgoedjob.nl BV. Contactinformatie is te vinden in de algemene voorwaarden.

5.6 - Gebruiker verklaart zich verre te houden van het toezenden of uploaden van schadelijke code. Onder schadelijke code wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan: virussen, trojaanse paarden, wormen en tijdsloten. Verder omvat het begrip ‘schadelijke code’ iedere vorm van code die is bedoeld om gegevens, systemen, content, programma’s, apparatuur en/of opslagmedia te schaden, belemmeren, onderscheppen, stelen, verstoren, overbelasten, verslechteren en/of uit te schakelen.

5.7 - Zonder beperkingen betreffende het voorgaande geldt dat het gebruiker expliciet is verboden om:

 • Valse gegevens te verstrekken bij gebruik van de website;
 • Spam of andere ongewenste (commerciële) e-mailberichten te genereren die in strijd zijn met antispamwetgeving, of het gebruik hiervan te bevorderen;
 • Zich uit te geven voor andere of niet-bestaande personen, of om een valse account aan te maken met andere doelen dan deze waarvoor de website is bedoeld (zie onder artikel 4, ‘Diensten’);
 • De eigen identiteit en/of de herkomst van (e-mail)berichten te verhullen;
 • Contactgegevens te verzamelen middels ‘data mining’ of andere methodes;
 • Contact op te nemen met andere gebruikers van Vastgoedjob.nl op basis van via de website verkregen contactgegevens;
 • Contactgegevens of andere gebruikersdata te verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke en voortdurende toestemming van betrokkenen;
 • Inhoud te verspreiden, uploaden of verzenden die op welke manier dan ook onwettig, kwetsend, intimiderend, obsceen, frauduleus, schadelijk voor minderjarigen of anderszins aanstootgevend is of dat kan zijn;
 • Illegale activiteiten aan te moedingen of te bevorderen op welke wijze dan ook;
 • Informatie of intellectueel eigendom van een ander te verzenden zonder uitdrukkelijke en voortdurende toestemming van de eigenaar of licentiegever (zie verder: Intellectuele eigendomsrechten);
 • Het normaal gebruik van de website door anderen op welke manier dan ook te belemmeren;
 • Meerdere accounts aan te maken zonder toestemming vooraf van Vastgoedjob.nl.

Bovenstaande gedragsregels gelden als voorbeeld: misbruik van de website is niet beperkt tot de genoemde overtredingen.

5.8 - Gebruiker verklaart voorts aansprakelijk te zijn voor het niet-nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit bovenstaande gedragsregels en voor eventuele gevolgen van het niet-nakomen hiervan.

5.9 - Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor door hem / haar (al dan niet bewust) veroorzaakte schade, hetzij door schuld, hetzij door nalatigheid of onwetendheid.

6. Aansprakelijkheid en garanties

6.1 - Met uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk zijn omschreven in deze Algemene Voorwaarden en de overige informatieteksten, aanvaardt Vastgoedjob.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onnauwkeurigheid, onvolledigheid of achterhaaldheid in de informatie die op de website gepubliceerd wordt, alsmede de externe informatie waartoe via de website toegang wordt geboden.

6.2 - Vastgoedjob.nl is nooit gehouden om op de juistheid en volledigheid van content of informatie toe te zien.

6.3 - Vastgoedjob.nl garandeert niet dat de website ononderbroken beschikbaar of onfeilbaar is en derhalve, voor zover de van kracht zijnde wetgeving dit toelaat, sluit zij iedere aansprakelijkheid uit voor schade die wordt veroorzaakt doordat de website en de hierdoor mogelijk gemaakte diensten niet (ononderbroken) beschikbaar zijn geweest.

6.4 - Tevens sluit Vastgoedjob.nl iedere aansprakelijkheid uit voor fouten die kunnen optreden bij de toegang tot de verschillende websites of, in voorkomend geval, de daarop aangeboden diensten.

6.5 - Vastgoedjob.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door diensten die door derden via deze website worden aangeboden alsmede voor de wijze waarop derden de aanvragen in behandeling nemen. Als voorbeeld moge dienen (zonder hiermee volledig te willen zijn):

 • Handelingen strekkende tot oneerlijke concurrentie en ongeoorloofde reclame als gevolg van dienstverlening door derden via de website;
 • Onwaarheden, onjuistheden, onvolledigheden, gebreken en/of andere onvolkomenheden in de informatie die is verzonden, verspreid, opgeslagen, ontvangen, verkregen, beschikbaar gesteld of toegankelijk gemaakt via de diensten die door derden op deze website worden aangeboden.

7. Geschillen

Op alle handelingen en gedragingen van gebruiker op de website, alsmede op alle voorwaarden in deze tekst, is uitsluitend het Nederlands rechts van toepassing, ook wanneer gebruiker woonachtig of verblijvende is in het buitenland.

Privacybeleid

De gebruikersgegevens die worden opgeslagen via de daartoe ontworpen middelen op de website worden verzameld door Vastgoedjob.nl met de bedoeling de dienstverlening van genoemde website te verbeteren, alsmede voor administratiedoeleinden, push-services en andere diensten die interessant kunnen zijn voor de gebruikers van de website.

De in te vullen velden zijn strikt noodzakelijk om de aanvragen in behandeling te kunnen nemen.

Gebruiker garandeert dat de aan Vastgoedjob.nl verstrekte persoonsgegevens juist zijn en erkent dat hij aansprakelijk is voor het al dan niet doorgeven van aanpassingen in de gegevens.

Verzending van persoonsgegevens via elektronische formulieren op de website of, in voorkomend geval, via e-mails, houdt in dat de verzender zijn uitdrukkelijke toestemming geeft voor de geautomatiseerde behandeling van de verzonden gegevens. Tevens geeft hij toestemming voor elektronische verzending van berichten met informatie betreffende initiatieven van Vastgoedjob.nl.

Indien gebruiker een cv uploadt, via de website solliciteert of op andere wijze gebruikmaakt van de diensten van Vastgoedjob.nl, geeft deze toestemming voor het gebruik van de ingevulde persoonlijke gegevens volgens de in dit privacybeleid en in de algemene voorwaarden uiteengezette bepalingen.

Indien gebruiker solliciteert via Vastgoedjob.nl, geeft deze hiermee toestemming de ingevulde gegevens te verstrekken aan de houder van de vacature.

Indien gebruiker zijn/haar curriculum vitae uploadt, geeft hij/zij Vastgoedjob.nl hiermee toestemming dit cv onder de aandacht te brengen van werkgevers en/of recruiters.

Vastgoedjob.nl maakt gebruik van Facebook-toepassingen (waaronder de mogelijkheid om pagina’s of berichten ‘leuk te vinden’), waardoor een gebruiker die is ingelogd bij een van deze sociale netwerken informatie kan achterlaten bij Vastgoedjob.nl (waaronder persoonsgegevens, huidige locatie en informatie over vrienden). Vastgoedjob.nl kan en mag deze gegevens gebruiken om de dienstverlening af te stemmen op het persoonlijke profiel van de gebruiker. Voor de verdere toelichting omtrent privacykwesties die voortvloeien uit Facebook-koppelingen, zie de privacyvoorwaarden van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft iedere burger recht op inzage in de eigen gegevens die bekend zijn bij een organisatie. Gebruikers die inzage wensen in de van hen bekende persoonlijke gegevens, wordt verzocht Vastgoedjob.nl een aangetekend schrijven te versturen naar het bovenaan in deze voorwaarden vermelde postadres. Verzoeken zullen slechts worden ingewilligd wanneer deze voorzien zijn van een kopie van een paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs), omwille van de vaststelling van de identiteit van de aanvrager. Vastgoedjob.nl behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen een vergoeding in rekening te brengen, die nooit hoger zal zijn dan wettelijk is toegestaan.

De behandeling van persoonsgegevens en elektronische verzending van berichten door Vastgoedjob.nl gebeurt conform de toepasselijke Nederlandse regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en diensten in de informatiemaatschappij en de wetgeving op het gebied van e-commerce.

Vastgoedjob.nl behoudt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen en aan toekomstige ontwikkelingen binnen Vastgoedjob.nl of wetgeving en/of rechtspraak aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Cookiebeleid

Het gebruik van cookies, pixels en vergelijkbare technologieën

Vastgoedjob.nl maakt gebruik van technologieën zoals cookies, pixels en lokale opslag om je als gebruiker de best mogelijke ervaring te bieden. Als je de website gebruikt of bezoekt, verklaar je akkoord te gaan met het gebruik van deze technologieën door Vastgoedjob.nl.

Wat zijn cookies, pixels en vergelijkbare technologieën?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de vaste schijf van de gebruiker worden geplaatst - of op andere apparatuur waarmee men het internet op kan - om gegevens te onthouden die voor een gebruiker van toepassing zijn en om het gebruik van de website voor de gebruiker te vergemakkelijken.

Pixels (ook wel pixeltags, webbeacons of 'clear GIF's' genoemd) zijn kleine stukjes code op websites die bepaalde dingen kunnen doen, waaronder het plaatsen en lezen van cookies. De verbinding die hieruit voortkomt, kan gegevens bevatten zoals het IP-adres van de persoon, de tijd dat de persoon de pixel heeft bekeken en het type browser dat is gebruikt.

Lokale opslag is een standaardtechnologie waarmee websites gegevens opslaan op het apparaat dat de website bezoekt. Door middel van lokale opslag kan een website inzicht verkrijgen in de prestaties van bepaalde webpagina’s of diensten, om deze zo nodig verbeteren. Daarnaast kan de website sneller laden indien bepaalde onderdelen al lokaal zijn opgeslagen tijdens een eerder bezoek aan de website.

Welke cookies worden gebruikt?

Vastgoedjob.nl maakt gebruik van zowel permanente als sessiecookies. Een permanente cookie helpt ons om de gebruiker te herkennen als een bestaande gebruiker, zodat het voor de gebruiker makkelijker is om terug te keren naar Vastgoedjob.nl zonder dat deze zich opnieuw hoeft aan te melden. Een sessiecookie is slechts actief zolang de sessie van de gebruiker duurt (meestal de duur van het huidige bezoek aan de website of van een browsersessie).

Waar worden de cookies en vergelijkbare technologieën voor gebruikt?

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om de gebruikerservaring te verbeteren, voor analysedoeleinden en voor marketingdoeleinden. Onderstaande opsomming geeft hier meer informatie over:

Authenticatie

Zodra je bent aangemeld op de website, helpen deze technologieën ons om de juiste informatie te tonen en de gebruikerservaring te optimaliseren.

Beveiliging

Wij gebruiken de technologieën om onze beveiligingsfunctionaliteiten te ondersteunen en om schadelijke activiteiten of schendingen van onze algemene voorwaarden te detecteren.

Voorkeuren

Door middel van cookies slaan wij bepaalde gebruikersvoorkeuren op. Bijvoorbeeld voor de door jou uitgevoerde recente zoekacties, zodat je die zoekacties later gemakkelijk kunt herhalen zodra je de website weer bezoekt. Een ander voorbeeld is het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als je bepaalde gegevens invult bij het plaatsen van vacatures.

Functioneren van de website

Onze website gebruikt onder meer cookies voor:


 • Het onthouden van je zoekopdrachten
 • Het onthouden van vacatures die je hebt bekeken
 • Het onthouden van informatie die je invult bij het plaatsen van een vacature en tijdens het solliciteren, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina
 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de zoekinstellingen (relevantie/tijd), locatie, etc.
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
 • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze website
Prestaties, statistieken en onderzoek

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen het meest bekeken worden. Wij gebruiken hiervoor onder andere cookies van derden, Google Analytics.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken.

Wij gebruiken onder meer cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • Het gemiddeld aantal zoekopdrachten naar vacatures

 • Het gemiddeld aantal bekeken vacatures per sessie
 • De tijd die nodig is om de website te laden
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • Het optimaliseren van de website
Google Analytics (_ga, _gat, __utmb, __utmc, __utma, __utmz, __utmv)

Social media

De vacatures, nieuwsberichten, advertenties of beeldmateriaal die je op onze website kunt bekijken, kun je door middel van bepaalde buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de betreffende social media partijen (zoals facebook of twitter), zodat zij jou herkennen op het moment dat jij de content wilt delen.

Voor de cookies die LinkedIn, Facebook, Google+ en Twitter plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Marketing

Vastgoedjob.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor marketingdoeleinden die onder andere door derden zoals Google (Adsense) op onze website worden geplaatst. De cookies worden onder meer gebruikt:

 • Om relevante advertenties en vacatures te tonen op Vastgoedjob.nl of op andere websites, eventueel voor remarketingdoeleinden;
 • Om te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie krijgt te zien (DoubleClick);
 • Om te leren of gebruikers die een advertentie of vacature op Vastgoedjob.nl hebben gezien, later ook de website van de adverteerder hebben bezocht;
 • Door onze partners om te controleren of wij bepaalde advertenties of vacatures hebben getoond en om de resultaten hiervan te kunnen bijhouden en te beoordelen.

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zal je overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies.

Double Click / Google Adsense (__gads, _drt_, id)
Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we niet hebben genoemd, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Cookies blokkeren?

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op Your Online Choices. Indien je cookies wilt blokkeren, dan kun je bepaalde functies op Vastgoedjob.nl mogelijk niet naar behoren gebruiken.

Veranderingen in het cookie-beleid

Wij zullen ons cookiebeleid af en toe herzien, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van het beleid altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Wij raden je aan deze pagina af en toe te bezoeken om eventuele wijzigingen te bekijken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud die op de website wordt getoond (waaronder de database, marktonderzoeken, ontwerpen, teksten, graphics, logo´s, iconen, taalcodes, software, handelsnamen, handelsmerken en industriële tekeningen) is onderworpen aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Vastgoedjob.nl en/of houders daarvan. Voor vermelding van deze gegevens op deze website is uitdrukkelijk toestemming verleend.

Het verspreiden, wijzigen, omzetten, doorgeven, beschikbaar stellen of op andere wijze - die niet uitdrukkelijk door de houder van de gebruiksrechten is toegestaan - gebruiken van deze informatie, is verboden. Het op ongeoorloofde manier gebruiken van het op deze website aangebodene kan een schending van wetgeving op het gebied van intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere toepasselijke wetten inhouden.

De Europese en Amerikaanse wetgeving op het gebied van copyright voorziet in beroepsmiddelen voor eigenaren van copyrights die menen dat op het internet verschenen materiaal hun intellectuele eigendomsrechten schendt.

Personen of organisaties die te goeder trouw menen dat door Vastgoedjob.nl gehost materiaal copyright-wetgeving schendt, wordt verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken. Contactgevens zijn te vinden in de Algemene Voorwaarden.

Advertentieprogramma

Deze advertentievoorwaarden (de ‘voorwaarden’) vormen een overeenkomst tussen Vastgoedjob.nl en alle aanbieders van advertenties op Vastgoedjob.nl, hierna te noemen ‘adverteerders’. Met ‘adverteerder’ wordt verwezen naar de partij zoals deze wordt vermeld in het op Vastgoedjob.nl aangemaakte account. Met ‘Vastgoedjob.nl’ wordt verwezen naar Kimamedia (gevestigd: Bogert 1, Eindhoven). De voorwaarden zijn van toepassing op de deelname van adverteerder aan het advertentieprogramma (‘programma’) van Vastgoedjob.nl. Adverteerder gaat bij dezen akkoord met, en verklaart het volgende:

1. Toepasselijkheid en definities

1.1 - Op het gebruik van het programma van Vastgoedjob.nl - via de (mobiele) website, de app of andere software (gezamenlijk te noemen de ‘website’) - zijn te allen tijde de voorwaarden en privacyregels van Vastgoedjob.nl van toepassing, waaronder de algemene voorwaarden, het privacybeleid, het cookiebeleid en de intellectuele eigendomsrechten. De voorwaarden en privacyregels van Vastgoedjob.nl zijn te vinden onder ‘Privacy en voorwaarden’ en vormen de volledige overeenkomst tussen adverteerder en Vastgoedjob.nl.

1.2 - De bepalingen in deze voorwaarden zijn bindend. Vrijstelling van de naleving hiervan kan alleen plaatsvinden indien Vastgoedjob.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend aan adverteerder.


1.3 - Vastgoedjob.nl kan het programma of deze overeenkomst zonder enige vorm van aansprakelijkheid en zonder voorafgaande mededeling wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van adverteerder om met enige regelmaat deze voorwaarden te raadplegen. Door gebruik te maken van het programma na wijziging van de voorwaarden, aanvaardt adverteerder de gewijzigde voorwaarden.

1.4 - Mocht een bepaling in deze voorwaarden ongeldig worden bevonden door een competent gerechtshof, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. Deze overige bepalingen blijven in dat geval onverminderd van kracht.


1.5 - Adverteerder mag rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden niet toewijzen of delegeren, tenzij daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verleend door Vastgoedjob.nl. Eventuele pogingen tot het toewijzen of delegeren van rechten of verplichtingen zijn onwettig.

1.6 - Het staat Vastgoedjob.nl vrij om, zonder adverteerder hiervan op de hoogte te brengen, zijn rechten of verplichtingen toe te wijzen of te delegeren. Vastgoedjob.nl en Vastgoedjob.nl-partners zijn onafhankelijke contractors; geen wettelijke partners of agenten.

1.7 - Adverteerder en Vastgoedjob.nl doen geen openbare uitspraken met betrekking tot de relatie die wordt geïmpliceerd door deze voorwaarden (behalve indien wettelijk vereist).

1.8 - Op deze advertentievoorwaarden en op eventuele geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de toepassing hiervan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Adverteerder aanvaardt de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Rotterdam met betrekking tot een geschil (contractueel of niet-contractueel) dat verband houdt met deze voorwaarden of de advertenties.

1.9 - Schending van de advertentievoorwaarden of enige andere overeenkomst met Vastgoedjob.nl door adverteerder kan resulteren in onmiddellijke verwijdering van het account en beëindiging van de overeenkomst.

2. Adverteren

2.1 - Het plaatsen van advertenties is uitsluitend mogelijk uit naam van een organisatie.

2.2 - Adverteerder verklaart bevoegd te zijn om, namens de organisatie waar de advertenties betrekking op hebben, advertenties te plaatsen en om akkoord te gaan met deze voorwaarden.

2.3 - Adverteerder is te allen tijde en als enige verantwoordelijk voor alle (i) advertenties, (ii) advertentie-inhoud, (iii) targeting (bijv. trefwoorden), (iv) target-URL’s (ongeacht of deze deze dóór adverteerder of vóór adverteerder zijn gegenereerd) (v) inhoud van websites die te bereiken zijn via target-URL’s, producten en/of diensten van adverteerder en (vi) gekozen adverteeropties.

2.4 - Adverteerder is te allen tijde en als enige verantwoordelijk voor het aanleveren van advertenties (onder andere via XML-feeds) en garandeert dat deze ononderbroken beschikbaar, up-to-date, correct en in lijn met alle technische kwaliteitsrichtlijnen zijn.

2.5 - Adverteerder geeft Vastgoedjob.nl toestemming XML-feeds of target-URL’s automatisch op te halen en te analyseren voor doeleinden met betrekking tot het programma of de website.

2.6 - Adverteerder garandeert geen inhoud te adverteren (of een andere partij toestemming te verlenen om inhoud te adverteren) die in strijd is met de Vastgoedjob.nl Richtlijnen voor het plaatsen van vacatures, de Nederlandse wet- of regelgeving of andere geldende richtlijnen (waaronder die van de Nederlandse Reclame Code).

2.7 - Vastgoedjob.nl heeft het recht om zonder notificatie advertenties te weigeren, wijzigen of verwijderen, zonder dat dit adverteerder op enige wijze het recht verschaft op een schadevergoeding of iedere andere tegemoetkoming.
2.8 - Adverteerder erkent dat Vastgoedjob.nl advertenties kan weergeven op websites van partners en gelieerde ondernemingen ter ondersteuning van zijn eigen diensten en producten. Het partnernetwerk kan door Vastgoedjob.nl naar believen en zonder mededeling worden uitgebreid. Het is niet mogelijk advertenties uit te sluiten van opname op partnerwebsites.

2.9 - Adverteerder richt communicatie met betrekking tot advertenties op Vastgoedjob.nl of zijn partnernetwerk onder deze voorwaarden uitsluitend aan Vastgoedjob.nl.

3. Verboden gebruik

3.1 - Het is adverteerder verboden om via frauduleuze, geautomatiseerde of anderszins onrechtmatige methoden klikken, vertoningen of conversies te genereren of gegevens te openen, analyseren of verzamelen danwel een andere partij toestemming te verlenen om dit te doen. Onder de geautomatiseerde methoden valt onder meer (maar niet uitsluitend) het gebruik van een vorm van ‘scraping’ of ‘bots’. Het is adverteerder verboden zich te bedienen van frauduleuze of anderszins illegale handelsactiviteiten of om hieraan mee te werken.


3.2 - Adverteerder zal geen advertenties aanleveren die (direct of indirect) malware, spyware of andere schadelijke code bevatten of bewust de beveiligingsmaatregelen schenden of omzeilen.

4. Kosten en betaling

4.1 - De kosten die in rekening worden gebracht zijn uitsluitend gebaseerd op berekeningen van Vastgoedjob.nl voor het programma en de toepasselijke factureringsstatistieken (bijvoorbeeld klikken of vertoningen). Het door Vastgoedjob.nl vastgestelde aantal klikken is bindend. Elk gedeelte van kosten dat niet te goeder trouw wordt betwist, moet volledig worden betaald. Eventuele terugbetaling vindt uitsluitend plaats in de vorm van advertentiekrediet dat adverteerder vóór de uiterste gebruiksdatum moet gebruiken en altijd naar goeddunken van Vastgoedjob.nl.

4.2 - Kosten zijn altijd in euro’s en exclusief 21% btw en andere door de overheid opgelegde kosten.

4.3 - Adverteerder betaalt alle kosten die samenhangen met het adverteren op Vastgoedjob.nl binnen de betaaltermijn van 14 dagen.

4.4 - Vastgoedjob.nl behoudt zich het recht voor advertenties stop te zetten van Adverteerders die langer dan 14 dagen een factuur hebben openstaan.

4.5 - In geval van verwijdering van een advertentie blijft de adverteerder verplicht te betalen voor de periode waarin de advertentie actief is geweest.

4.6 - Adverteerder aanvaardt dat alle verstrekte (betalings)gegevens door Vastgoedjob.nl kunnen worden gebruikt om betalingen aan Vastgoedjob.nl te bewerkstelligen, kredietinformatie te controleren en/of accounts van adverteerders te onderhouden. Hiervoor kan het nodig zijn dat gegevens worden gedeeld met bedrijven waarmee Vastgoedjob.nl zakendoet, waaronder kredietbureaus, betalingsverwerkers en incassobureaus.
4.7 - Vastgoedjob.nl heeft het recht om betalings- en andere gegevens te verstrekken in geval van huiszoekingsbevelen, dagvaardingen en andere juridische procedures, of om juridische aanklachten te weerleggen, of om zijn wettelijke rechten vast te stellen danwel uit te oefenen.

4.8 - Vastgoedjob.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor openbaarmaking of gebruik van (betalings)gegevens door derden.

4.9 - Indien adverteerder niet binnen de geldende betaaltermijn betaalt, kan Vastgoedjob.nl rente in rekening brengen tegen een tarief van 2% per jaar boven de geldende Rabobank Basisrente, vanaf de vervaldag tot de datum van de daadwerkelijke betaling, voor of na vonnis.


5. Annulering en beëindiging

5.1 - Tenzij anders overeengekomen kan adverteerder op ieder moment een advertentie annuleren. Doorgaans is de annulering binnen 24 uur van kracht.

5.2 - Het staat Vastgoedjob.nl vrij om een advertentie of deze overeenkomst op ieder moment zonder opgaaf van reden te beeïndigen.

5.3 - Punt 1, 2, 3, 4 en 6 van deze voorwaarden blijven ook na het vervallen of opzeggen van deze overeenkomst van kracht.

6. Aansprakelijkheid en garanties

6.1 - Vastgoedjob.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van het advertentiesysteem of de website in het algemeen, door adverteerder of door derden.

6.2 - Vastgoedjob.nl wijst alle garanties - impliciet en expliciet - af, waaronder (maar niet uitsluitend) garanties van verkoopbaarheid, non-inbreuk op intellectueel eigendom en geschiktheid voor een specifiek doel.

6.3 - Adverteerders zullen Vastgoedjob.nl (inclusief partners, gelieerde ondernemingen en licentiegevers) vrijwaren van en schadeloosstellen tegen (i) iedere aansprakelijkheid (waaronder, doch niet beperkt tot) redelijke juridische kosten en (ii) schadeclaims van derden die direct of indirect voortvloeien uit het niet naleven van de voorwaarden door adverteerders, het gebruik van het programma, het gebruik van de website in het algemeen of overtreding van de overeenkomst.

6.4 - De aansprakelijkheid van partijen tegenover elkaar beperkt zich tot de bedragen die zijn verschuldigd of betaald aan Vastgoedjob.nl op basis van de advertenties.

6.5 - Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve, exemplarische of enige andere (gevolg)schade, hetzij volgens contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, ongeacht eventueel falen van het essentiële doel, ook indien is gewezen op de mogelijkheid van deze schade.
6.6 - Indien adverteerder werkt in opdracht van een derde partij (hierna te noemen ‘klant’), kan Vastgoedjob.nl op verzoek van de klant specifieke informatie over de klant delen met de klant.
6.7 - Vastgoedjob.nl kan geen garanties geven omtrent het doorklikpercentage van een advertentie en het aantal vertoningen, klikken of conversies.
6.8 - Vastgoedjob.nl wijst alle garanties af die betrekking hebben op het niveau, de positionering of de timing van advertentievertoningen.
6.9 - Vastgoedjob.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indrukken die ontstaan door vertoningen op het eigendom van Vastgoedjob.nl en partners.

6.10 - Vastgoedjob.nl garandeert niet dat (i) de aangeboden diensten ononderbroken beschikbaar zijn, (ii) de aangeboden diensten up-to-date, veilig of vrij van fouten zijn en (iii) eventuele fouten hersteld worden.

6.11 - Vastgoedjob.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het verliezen of onvoldoende beschermen van gebruikersnamen en wachtwoorden door adverteerder. Adverteerder aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het account door zichzelf en eventuele derden.

Aanvullend privacybeleid

Over ons privacybeleid

Wij geven veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van a. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Software

Onze software is ontwikkeld met software van Kimamedia. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Kimamedia heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Kimamedia is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Kimamedia maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Kimamedia behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Flexwebhosting.Flexwebhosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Flexwebhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Flexwebhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Flexwebhosting

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Flexwebhosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Flexwebhosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie en boekhouden

Informer

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Informer. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Informer. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Informer is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Informer gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan a op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van a. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten. Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.