Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Raad van Commissarissen

De RvC van Rijswijk Wonen houdt toezicht uit op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van het bestuur. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De RvC van Rijswijk Wonen bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, inclusief de voorzitter; gestreefd wordt naar vijf leden. De aanstelling van leden van de RvC geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar. De Raad komt circa 6 keer per jaar in het bijzijn van de bestuurder in vergadering bijeen, afgezien van commissievergaderingen, een strategie dag en een bijeenkomst waarin de zelfevaluatie centraal staat.

Lid RvC profiel Financiën & Vastgoed

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een ervaren en deskundig toezichthouder met een combinatie van kennis van financiën en vastgoed;

  • Kennis heeft van strategisch portefeuillebeleid en voorraadbeheer;
  • Kennis en inzicht heeft in vraagstukken rond (vastgoed)financiering, en de financiële continuïteit van een onderneming;
  • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
  • Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
  • Kennis en het vermogen heeft projecten te beoordelen op risico’s m.b.t. de woningmarkt in het werkgebied, de financiële haalbaarheid en het maatschappelijk rendement;
  • Als beoogd lid van de auditcommissie kennis heeft van (vastgoed) financiën en (vastgoed)investeringsbeslissingen zakelijk en scherp kan beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;
  • Oog heeft voor alle digitale veranderingen en de implicaties daarvoor voor de woningcorporatie;
  • Beschikte over een brede maatschappelijke belangstelling en weet vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed te duiden.
- Einde vastgoed vacature -