Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Voor meer informatie en het volledige functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacatu...

Directeur Behandeling Zorggroep Volwassenen

GGz Breburg

GGz Breburg biedt specialistische ggz-zorg aan mensen met een psychiatrisch probleem in Midden- en West-Brabant. De zorg kan bestaan uit behandeling thuis of op een van de locaties, uit een deeltijdbehandeling of een opname. Ook woonondersteunende zorg is mogelijk. Voor crisisinterventies is 24 uur per dag een crisisteam beschikbaar.

GGz Breburg werkt in de regio Tilburg en de regio Breda intensief samen met ketenpartners en de gemeenten voor goede ketenzorg voor personen met verward gedrag. GGz Breburg neemt hierin een belangrijke rol en positie in. Daarnaast heeft GGz Breburg, samen met Novadic-Kentron en het Amphia Ziekenhuis, het initiatief genomen om de acute zorgketen optimaal vorm te geven.

GGz Breburg heeft het zorgaanbod beschreven in zorgpaden. De multidisciplinaire richtlijnen en huidige zorgstandaarden vormen daarvoor de inhoudelijke kaders. GGz Breburg maakt gebruik van e-health toepassingen en ziet de vraag naar online zorg de komende jaren verder toenemen. GGz Breburg is ervan overtuigd dat e-health bijdraagt aan de best passende behandeling en begeleiding vanuit een grotere eigen regie.

GGz Breburg werkt met GGz Westelijk Noord-Brabant, GGZ Oost-Brabant en de Reinier van Arkel Groep intensief samen (A 59 Coöperatie) om de kostprijs van de ondersteunende processen te verlagen en de kwaliteit van de zorg te verhogen.

De financiering van GGz Breburg is divers en wordt extern gefinancierd door zeven zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet en wet Langdurige GGZ), twee zorgkantoren (Wet Langdurige Zorg) en 26 gemeenten (Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en diverse subsidies).

Beleid

De strategische koers van GGz Breburg voor de komende jaren (2017-2020) wordt samengevat onder de noemer “Je Leven de Baas Blijven”. Er is bewust gekozen om “Je Leven de Baas Blijven” een koers te noemen en niet een uitgewerkt plan. De reden hiervoor is dat GGz Breburg duidelijk en helder is over waar ze wil uitkomen en waar ze voor staat, maar de weg daar naartoe kan en mag verschillen. De belofte die GGz Breburg doet aan cliënten en naasten is: “We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat we samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar een situatie die je weer aankunt. Van te groot naar klein genoeg. Zodat jij je leven de baas blijft.”

Voor de komende drie jaar heeft GGz Breburg ook intern een aantal speerpunten benoemd.

Taakvolwassen maken van professionals en medewerkers. Er wordt niet ingestoken op zelfsturende teams, maar wel op het leggen van veel regelruimte en autonomie bij de professionals. Hierbij wordt specifiek aandacht gegeven aan medisch leiderschap voor de artikel 14 beroepen.

Management development traject. Voor de managers is er een ontwikkelprogramma opgesteld waarbij ze gecoacht worden om die taakvolwassenheid bij medewerkers neer te leggen en hen te helpen het eigen regelvermogen verder te ontplooien en te consolideren.

Regelarme organisatie. GGz Breburg heeft de ambitie om de komende jaren de regelgeving en administratieve processen te minimaliseren. Er is een taskforce in het leven geroepen die kritisch gaat kijken hoe en waar het binnen de organisatie anders kan.

Buiten bovengenoemde punten wordt er binnen alle lagen van de organisatie gewerkt vanuit een duidelijke inhoudelijke visie, namelijk herstel ondersteunende zorg. Het bevorderen van eigen regie en bieden van zorg die gericht is op het eigen herstelvermogen van de cliënt.

Binnen GGz Breburg lopen diverse projecten rondom actuele thema’s. Voorbeeld van een innovatief, nieuw project is IBT (intensieve behandeling thuis). Het doel van IBT is om een psychiatrische crisis zo goed mogelijk te behandelen in de eigen omgeving van de cliënt om daarmee opnames op acute opnameafdelingen te voorkomen en, indien een opname toch noodzakelijk is, deze te verkorten. Andere lopende projecten zijn b.v. het doorontwikkelen van HIC (high intensive care), meer gebruik maken van de mogelijkheden van e-Health en sturen op meetbare resultaten door ROM.

Organisatie

GGz Breburg wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur. De organisatie is verdeeld in vier grote centra, te weten Centrum Jeugd, Zorggroep Volwassenen, Centrum Senioren en de Zorggroep Impact, waarvan er drie duaal worden aangestuurd door een directeur behandeling en een directeur bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de organisatie enkele bovenregionale voorzieningen te weten de kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie, het Centrum Lichaam, Geest & Gezondheid en het Centrum voor Eetstoornissen.

Het directieteam ontwikkelt onder leiding van de raad van bestuur de strategie. Zowel op directieniveau als op managementniveau wordt duaal leidinggegeven, waardoor een integraal kader wordt gegeven aan desbetreffende zorgeenheid. De zeven directeuren van de centra maken samen met de geneesheer-directeur, de directeur Innovatie, Kwaliteit, P&O en Communicatie en de directeur Financiën, ICT, Facilitair en Vastgoed deel uit van het directieteam van GGz Breburg.

Kerncijfers (2016)

Aantal cliënten

ruim 8.000, incl. nevencliënten ca. 11.000

Aantal medewerkers

1.800 (ruim 1.400 fte) 250 vrijwilligers

Totale Bedrijfsopbrengsten

ca. € 135 miljoen

Netto Financieel Resultaat

€ 1,5 miljoen neg.

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen in % totale opbr.)

22%

Door een strakke sturing op meer efficiency, verhoging van de productiviteit en reductie van de (overhead)kosten is boekjaar 2017 afgesloten met een positief resultaat. Ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht GGz Breburg positieve financiële resultaten en een verdere versterking van het weerstandsvermogen.

Informatie

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website: www.ggzbreburg.nl

Profiel Directeur Behandeling Volwassenen

Zorggroep Volwassenen heeft zes onderdelen, te weten:
Centrum Angst- en Stemmingsstoornissen
Centrum persoonlijkheidsstoornissen
Centrum Eetstoornissen
Centrum Forensische zorg
Centrum Veerkracht en stabiliteit
Crisisdienst

Samen met de directeur bedrijfsvoering geeft u direct leiding aan de managers (behandeling resp. bedrijfsvoering) van de diverse centra en onderdelen van de Zorggroep Volwassenen. Indirect wordt leiding gegeven aan ca. 340 medewerkers (ca. 240 fte).

U bent lid van het directieteam en u rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur. U bent een echte teamplayer, u werkt constructief samen met de collega’s in het directieteam. Naast de functie van directeur behandeling vervult u tevens de functie van behandelend psychiater.

Opdracht / Resultaatgebieden

Vertalen van strategische doelstellingen naar tactische en operationele doelen. Realiseren van de resultaten voor de zorggroep, zoals vastgelegd in het jaarplan en managementcontract.

Ontwikkelen van een goed kwalitatief zorgbeleid dat qua innovatie en kosten competitief is in de markt.

Verantwoording dragen voor innovatie van het primaire proces c.q. vernieuwing van de zorgpaden alsmede voor een proactieve aanpassing van het productaanbod van de zorggroep, op basis van te verwachten ontwikkelingen, waarbij de marktmogelijkheden en de verkoopbaarheid zorgvuldig worden afgewogen (zowel in- als extern).

Conform de geformuleerde pijlers van de strategische koers stevig positioneren van het IBT team en ertoe bijdragen dat GGz Breburg optimaal aansluit bij landelijke koplopers in GGz land.

Zorgdragen voor en bewaken van de afstemming van de zorginhoud tussen de verschillende centra van de zorggroep en ontplooien van initiatieven inzake ontwikkeling, verbetering, bijstelling en bewaking van de kwaliteit van het behandel- en zorgbeleid conform ‘state of the art’.

Actief deelnemen in ontwikkeling, implementatie en continuïteit van de kennisverbanden en interne kwaliteitscommissies.
Coachend leiding geven vanuit een goede balans tussen sturing vanuit de managers en het ontwikkelpad richting een regelarme organisatie en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers.
Creëren van positief werkklimaat, transparante communicatielijnen en efficiënte samenwerking tussen organisatie onderdelen.
Onderhouden van constructieve relaties met gemeenten, zorgverzekeraars en overige externe organisaties.

Gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van bestuur over vorm en inhoud van de visie en strategie van GGz Breburg.

Functie-eisen

Stevige managerial ervaring en competenties, verkregen in een complexe organisatie in de gezondheidszorg.

Kennis en kunde van de GGz verkregen door ruime behandelervaring als psychiater.

Heeft een natuurlijke focus op daar waar het gebeurt, het contact met de cliënten/patiënten en verbindt de kennis van de werkvloer met de beleidsmatige thema’s.

In staat om medewerkers te motiveren, te stimuleren en te coachen, stuurt vanuit resultaat en samenwerking.

Ervaring met HR-beleid alsmede met het aansturen van op verandering gerichte organisatieontwikkelingsprocessen, verstaat de kunst van het daadwerkelijk implementeren van verbeteringen in een organisatie met professionals.

Strategische visie op ontwikkelingen binnen de GGz en in staat om deze te vertalen naar de medewerkers op verschillende niveaus.

In staat om breed draagvlak te creëren en win-win situaties te bewerkstelligen.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

Transparante, toegankelijke en stabiele persoonlijkheid.
Teamspeler met verbindend vermogen
Doortastend, organisatiesensitief, in staat om in te spelen op verschillende spanningsvelden en belangen.
Is voor collega’s een stuwende kracht en stimuleert medewerkers tot het leveren van individuele en gezamenlijke prestaties.
Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in de salarisschaal Medisch Specialisten met complementaire toeslag van 10%, conform de CAO GGz.
- Einde vastgoed vacature -