Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacatu...

Manager Financiën & Control

De Zorgcirkel

De Zorgcirkel is een Noord-Hollandse organisatie voor verpleging, verzorging, thuiszorg en huishoudelijke hulp (WMO). De Zorgcirkel staat voor een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. De organisatie biedt zorg aan senioren en chronisch zieken en realiseert en exploiteert wooncentra voor senioren. Deze formule biedt veel mogelijkheden om te voldoen aan de specifieke woonwensen van senioren, zowel van vitale 55 ers, als van senioren die zorg nodig hebben.

De Zorgcirkel heeft vijf regios met meer dan 25 vestigingen verspreid over Noord-Holland, waar ruim 3.500 medewerkers en 1.400 vrijwilligers werkzaam zijn. Het aantal cliënten van De Zorgcirkel breidt zich nog steeds uit, met een totaal aantal cliënten van meer dan 7.500 in 2016. De Zorgcirkel is een financieel gezonde organisatie met een jaarlijkse omzet van ruim € 150 miljoen. De Zorgcirkel floreert, medewerkers en cliënten zijn trots op de organisatie. Deze trots wordt aangetoond door hun bijdrage aan de tot nu toe bereikte resultaten. Dit is een lijn die men in de toekomst dan ook wil vasthouden en voortzetten.

Missie

Bij de missie die is geformuleerd richt De Zorgcirkel op die oudere die op onderdelen kwetsbaar is en die bepaalde behoeftes niet meer zelfstandig kan invullen. Vaak komt het kwetsbaar zijn door dementie. Het kan ook gaan om ouderen die herstellen van een zware operatie of de laatste fase van hun leven bij De Zorgcirkel doormaken. Bij De Zorgcirkel staat hun gezondheid in plaats van hun ziekte voorop.

Wij gaan uit van wat mensen nog wel kunnen, we bieden persoonsgerichte zorg, dat wil zeggen dat we bij alles wat we doen uitgaan van de behoeftes van cliënten zoals liefde, comfort, identiteit, gehechtheid, het doen van zinvolle bezigheden en het gevoel hebben erbij te horen. De ontwikkelde strategie van De Zorgcirkel neemt deze behoeftes als uitgangspunt.

Reisgezelschap

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het reisgezelschap. Een groot deel van de ouderen kan op een bepaald moment een deel van zijn eigen behoeftes niet meer zelfstandig invullen. Dan worden ze afhankelijker van de mensen op hen heen. Bij De Zorgcirkel noemt men deze mensen het reisgezelschap. Het leven wordt gezien als een reis en het gezin, vrienden en anderen als reisgenoten. Wanneer op enige moment geleidelijk of acuut professionele hulp nodig is, helpt De Zorgcirkel cliënten en hun reisgezelschap die behoefte te realiseren.

Meer dan voorheen zal De Zorgcirkel zich inzetten om de rol van het reisgezelschap in het leven van de cliënt te continueren of waar nodig uit te breiden.

Waarden

Waarden van waaruit De Zorgcirkel het werk doet en de zorg verleent en die de basis vormen voor de strategische koers zijn:

altijd denken en handelen vanuit de behoefte van de cliënt;
omarmen van veranderingen die hieraan bijdragen;
verantwoordelijkheid nemen en initiatief tonen;
uitgaan van evenwaardigheid.

Aan de medewerkers wordt gevraagd deze waarden betekenis te geven in hun werk en aan leidinggevenden wordt gevraagd zich met passie in te zetten om deze koers waar te maken. Leidinggevenden geven betekenis aan de koers in dagelijks handelen en stimuleren innovatie in alle lagen van de organisatie. Ze kiezen voor een persoonlijke benadering, dagen medewerkers uit en geven hen de ruimte om samen met en voor betrokkenen bij De Zorgcirkel waarde te creëren. Leidinggevenden motiveren mensen door inspirerend te zijn in plaats van te overtuigen. Er is aandacht voor collectieve kracht (in een team of organisatie) en voor individuele behoeftes.

Strategische uitgangspunten

De raad van bestuur heeft, in samenspraak met de organisatie, een aantal strategische uitgangspunten c.q. kaarten geformuleerd op een dynamische manier. In die zin dat uitgangspunten in de tijd hun waarde kunnen verliezen en nieuwe kunnen worden toegevoegd. Een dergelijke flexibiliteit past bij deze tijd van snelle veranderingen en het is de bedoeling de medewerkers, vrijwilligers en (zorg) partners de ruimte te geven kansen te signaleren en ideeën te ontwikkelen. In een dergelijke samenwerking worden de doelstellingen gerealiseerd en is er sprake van een voortdurend verbeteringsproces.

 • Landelijk toonaangevend: op het gebied van persoonsgerichte zorg; geriatrische revalidatiezorg (GRZ); woonvormen die bijdragen aan de gezondheid en vrijheid van mensen.
 • Eigen kracht : van de medewerkers van De Zorgcirkel inzetten.
 • Samen processen verbeteren : op het gebied van zorglogistiek en zorgondersteunende processen.
 • Zorg Thuis! : betekent het verplaatsen van de huidige intramurale zorg naar de thuissituatie.
 • Technologie helpt : ICT wordt een integraal en strategisch onderdeel van de zorg.
 • Samenwerken met andere organisaties : op individueel, keten- en organisatieniveau.
 • Behoefte cliënt centraal : eigen regie en zelf doen zijn het uitgangspunt.
 • Meer regie in de regio : decentralisatie wordt een belangrijk organisatieprincipe in de structuur van De Zorgcirkel die daar dan ook op wordt aangepast.
 • Financieel gezond : waarbij een deel van het geld wordt ingezet voor innovatie en ontwikkeling.
 • Nooit uitgeleerd : betekent het stimuleren van kennisontwikkeling en kennisuitwisseling zodat de organisatie innovatief blijft in een veranderende omgeving.
 • Strategische oriëntatie op wonen en vastgoed : waarbij het uitgangspunt is dat dit bijdraagt aan de gezondheid en vrijheid van mensen.
 • Een sterker reisgezelschap voor de cliënt : door te investeren in het vormen van uitbreiding van het reisgezelschap met nieuwe mensen wanneer dat nodig is. Naast familie, relaties en buurtgenoten.
Externe ontwikkelingen (o.a. de participatiesamenleving, veranderende cliëntenvraag, tekort aan hooggekwalificeerd personeel) leiden ertoe dat zorgorganisaties in de toekomst te maken krijgen met een grotere en stijgende zorgvraag in combinatie met minder financiële en personele middelen. Mensen met een zorgvraag worden meestal thuis ondersteund. Mensen die in een instelling worden verzorgd hebben een grotere zorgbehoefte. De verwachting is dan ook dat de inzet van technologie en het ontwikkelen van samenwerking in netwerkorganisaties gaat helpen een antwoord te vinden op deze op zich tegengestelde ontwikkelingen.

Uitdagingen

Afgeleid van de strategische uitgangspunten en anticiperend op de externe ontwikkelingen staat De Zorgcirkel voor een aantal uitdagingen om uitgaand van de behoefte van de cliënt zich naar de toekomst toe door te ontwikkelen.

Het stevig verankeren van risicomanagement , zowel strategisch als operationeel, is hierbij een belangrijk speerpunt van De Zorgcirkel. Zowel op korte als op lange termijn is een duidelijke visie met bijbehorende bedrijfsvoering van essentieel belang om mee te gaan in een zorgwereld die in beweging is. Daarom hebben zowel op korte als lange termijn de onderwerpen solvabiliteit/liquiditeit, financiering, extramuralisering/vastgoed, technologie, opbouw van de expertises dementie en revalidatie en de productlijnen verhuurbedrijf en thuiszorg de hoogste prioriteit.

Cliëntgerichter werken om beter te kunnen voldoen aan de wensen en behoeften van de cliënt van De Zorgcirkel. Dit gaat hand in hand met een andere belangrijke behoefte, te weten: procesoptimalisatie . Een continue afstemming van strategie met een bijbehorend producten- en dienstenaanbod op de behoefte van de cliënt, externe stakeholders, zoals de zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten, maar ook op de behoefte en mogelijkheden van wijkverpleegkundigen, huisartsen en ziekenhuizen.

In de nieuwe situatie gaan cliëntgerichtheid en procesoptimalisatie hand in hand om betaalbare zorgkwaliteit te kunnen blijven garanderen. In het besturingsmodel dient een duidelijk onderscheid te komen in besturing en uitvoering en het sturen op Kritische Prestatie Indicatoren (KPIs) met een blik naar de toekomst, waarbij continuïteit en expertise is gewaarborgd. Het is de bedoeling dat de organisatie ten dienste staat van het primair proces waarin de behoeften van cliënten en diens reisgezelschap centraal staan en medewerkers en vrijwilligers volop mogelijkheden hebben te zorgen voor, en bij te dragen aan, de invulling daarvan.

Het voeren van een zodanig HR-management dat medewerkers in staat worden gesteld om optimaal te functioneren en zichzelf te ontwikkelen in het perspectief van de verzorging van de cliënt. Hetgeen betekent dat de rol als werkgever zo goed mogelijk moet worden ingevuld om De Zorgcirkel te profileren als aantrekkelijke werkomgeving die kansen en mogelijkheden biedt aan haar medewerkers. Het zal ook moeten leiden tot een cultuuromslag en een interne gedragsverandering om van een aanbodgerichte naar een veel meer vraaggerichte cultuur te komen.

Nieuw besturingsmodel

Om adequaat om te kunnen gaan met de uitdagingen waar De Zorgcirkel voor staat, zowel nu als in de toekomst, is men in 2016 overgegaan van een eenhoofdige raad van bestuur naar een tweehoofdige raad van bestuur. Belangrijk is dat De Zorgcirkel heeft gekozen voor een heldere organisatiestructuur, met een effectief besturingsmodel die het best passen bij de zorgvisie en de gekozen strategische uitgangspunten. In dat model krijgen de regio’s een duidelijke rol en verantwoordelijkheid waarbinnen ook ruimte is voor de opbouw van expertise (het zogenaamde regiomodel met regio in de regio).

Regios

De regios staan voor verzorgingsgebieden en staan in dit regiomodel centraal, met daarbij resultaat verantwoordelijke eenheden (RVEs). De resultaatverantwoordelijkheid bestaat naast verantwoordelijkheid voor omzet, kosten en resultaat ook uit verantwoordelijkheid voor portfolio management (binnen kaders), marktaandeel, kwaliteit en veiligheid en klanttevredenheid en innovatie op expertisegebieden. De RVEs rapporteren rechtstreeks aan de raad van bestuur binnen de centraal gestelde doelstellingen en kaders en zijn vrij om daaraan een eigen invulling te geven.

Ondersteuningslint

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor onder andere visie, planning & control en de belangrijke strategische beslissingen over het portfolio. Deze wordt ondersteund door de stafafdelingen in het ondersteuningslint. Staffuncties zijn in het ondersteuningslint centraal en decentraal georganiseerd.

Strategieteam

Daarnaast is in het nieuwe model voorzien in een strategieteam welke bestaat uit de raad van bestuur, regiomanagers en een aantal managers uit het ondersteuningslint, een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad en een vertegenwoordiger van de Centrale Cliëntenraad en een vertegenwoordiger vanuit de vakgroepen. In het strategieteam komen strategische onderwerpen aan de orde die de reikwijdte van de regio overstijgen. De raad van bestuur neemt een besluit over de onderwerpen die in het strategieteam aan de orde zijn gekomen.

Informatie

Meer informatie is te vinden op de website: www.zorgcirkel.com

Profiel Manager Financiën & Control

U bent eindverantwoordelijk voor de volgende onderdelen:
Financiële Administratie (aansturing door een hoofd)
Salaris Administratie (aansturing door een hoofd)
AO/IC
Afd. Zorgcontrol
Afd. Business Control / Zorgcontractering

U geeft direct leiding aan de hoofden van de onderdelen FA en SA alsmede aan de medewerkers (controllers, business controllers, accountmanagers, AO/IC medewerkers) van de diverse teams. In totaal geeft u (in-)direct leiding aan ca. 20 medewerkers.

U maakt deel uit van het strategieteam en u rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. U bent sterk gericht op samenwerking en u stelt zich op als stevige, kritische en proactieve sparringpartner voor de Raad van Bestuur, de 5 regiomanagers, de manager GRZ en de collega-managers van het ondersteuningslint. Vanuit de financiële discipline draagt u bij aan het vergroten van de marktgerichtheid van De Zorgcirkel.

Opdracht / Resultaatgebieden

Draagt zorg voor het doorontwikkelen tot een servicegerichte en kwalitatief hoogstaande afdeling F&C die het volle vertrouwen krijgt van het regiomanagement.

Realiseert een optimale aansturing en uitvoering van de financiële processen en levert een duidelijke bijdrage in het bewaken en versterken van de bedrijfseconomische en financiële basis van De Zorgcirkel.

Initieert verbeterprojecten met de focus op efficiëntie en kostenreductie en het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT, in nauwe samenwerking met de voor ICT en informatiemanagement verantwoordelijke manager.

Coacht, ontwikkelt en begeleidt de hoofden en medewerkers op vakinhoudelijke professionaliteit met de focus op hun capaciteiten om veranderingen te kunnen doorvoeren in manier van leidinggeven/werken. Draagt bij aan een inspirerende en stimulerende werkomgeving.

Fungeert als het financieel geweten van de Raad van Bestuur en het strategieteam en adviseert inzake strategische beleidsaspecten, die van invloed zijn op de financiële gezondheid en die bijdragen aan de continuïteit op langere termijn.

Draagt zorg voor het stevig positioneren van de afd. Zorgcontrol en brengt het systeem m.b.t. het sturen op zorgprofielen en kostprijzen verder tot ontwikkeling.
Draagt verantwoording voor de P&C-cyclus, i.h.b. inzake de begroting, en draagt zorg voor de totstandkoming van essentiële managementinformatie (dashboard functie voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht)
Onderhoudt constructieve relaties met gemeenten en zorgkantoren/-verzekeraars, voert mede de contractonderhandelingen aangaande productie- en zorgafspraken, en maakt hierbij optimaal gebruik van de inzet van de accountmanagers van het onderdeel zorgcontractering.

Signaleert externe risico’s en volgt op proactieve wijze ontwikkelingen in de zorgmarkt, op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen, vertaalt deze ontwikkelingen naar het beleid en adviseert de Raad van Bestuur hieromtrent.

Fungeert als vakspecialist op de meer complexe financiële vraagstukken, onderhoudt contacten en stemt af met de accountant, draagt zorg voor de begroting en jaarrekening van De Zorgcirkel.

Ondersteunt en adviseert de Raad van Bestuur, eveneens in de contacten met de Raad van Toezicht.

Functie-eisen

Afgeronde academische opleiding, bij voorkeur RA, RC of (bedrijfs-)economie.

Vakinhoudelijk expert, beschikt over een gedegen financiële achtergrond.

Ruime ervaring in een soortgelijke integraal verantwoordelijke managementpositie in een qua cultuur en structuur vergelijkbare organisatie, ervaring in een zorgorganisatie is een pre.

Ruime ervaring met strategie- en beleidsvorming, financieel beheer, ICT alsmede met risicomanagement.

Bij voorkeur ervaring met zorgcontractering.
Goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhouding en inzicht in het politiekmaatschappelijk krachtenveld waarin de organisatie zich bevindt.
Ervaring met het initiëren en implementeren van complexe veranderingsprocessen.

Goed ontwikkeld analytisch vermogen en in staat om een veelheid aan financiële gegevens te transformeren in relevante managementinformatie.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

Daadkrachtig, sterke persoonlijkheid, durft het initiatief te nemen en kan mensen op argumenten overtuigen.
Verbinder, teamplayer, geeft mensen de ruimte en toont vertrouwen in hun capaciteiten.
Ondernemend, resultaatgericht en dienstverlenend.
Houdt financieel de vinger aan de pols, schroomt niet om tegengas te geven en in te grijpen indien de (financiële) omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met zorgkantoren/-verzekeraars, gemeenten en overige externe partijen.
Kritisch, zowel naar eigen functioneren als ook naar anderen.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in FWG 75 conform de CAO VVT.
- Einde vastgoed vacature -