Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

De Raad van Toezicht van RIBW Brabant bestaat uit vijf leden. In november 2018 loopt de zittingstermijn van een lid af en in mei 2019 eindigt de zittingstermijn van de voorzitter Raad van Toezicht. Zij wordt door een van de zittende leden vervangen. Hierdoor ontstaan de vacatures voor twee leden Raad van Toezicht waarvoor de werving- en selectieprocedure gelijktijdig wordt uitgevoerd.

Functie-eisen

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met generieke bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van RIBW Brabant en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden.

De Raad van Toezicht als geheel moet beschikken over:

 • voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van RIBW Brabant in het bijzonder;
 • een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
 • diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard, zoals financieel-economisch, organisatieontwikkeling/HRM, kwaliteit, veiligheid en besturing van zorg, vastgoed, openbaar bestuur, innovatie, (maatschappelijk) ondernemerschap, ICT/Ehealth, marketing, sociale, juridische en bedrijfskundige achtergronden;
 • onafhankelijkheid ten opzichte van de organisatie.

De leden van de Raad van Toezicht moeten ieder beschikken over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van RIBW Brabant;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als RIBW Brabant stellen;
 • voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van RIBW Brabant en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • voldoende toewijding en beschikbaarheid.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke functie van RIBW Brabant in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied participatie en herstel
Deze toezichthouder is vanuit het cliëntperspectief bekend met herstelondersteunende zorg voor mensen met een psychische en/of psychiatrische aandoening en/of psychosociale problematiek. Zij/hij heeft op strategisch niveau kennis van en ervaring in het brede domein van zorg en welzijn. Dit alles vanuit een innovatieve visie op de ontwikkeling van maatschappelijke participatie, sociale inclusie, ambulante zorgverlening, nieuwe zorg- en ondersteuningsarrangementen, een goed inzicht in de belangrijke belanghebbenden in de sociale netwerken en de financiële en kwalitatieve kaders.
Zij/hij is bij voorkeur zelf ervaringsdeskundige, maar heeft in ieder geval sterke aantoonbare affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van RIBW Brabant en woont en/of werkt op niet al te grote afstand van het werkgebied.

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied publieke sector
Deze toezichthouder heeft actuele ervaring als bestuurder in de publieke sector en is op strategisch niveau goed bekend met de ontwikkelingen in het gemeentelijke domein en de effecten hiervan op het bieden van goede zorg aan mensen, met name aan mensen met een psychische en/of psychiatrische aandoening en/of psychosociale problematiek. Zij/hij heeft een bedrijfskundige achtergrond en is vanuit de eigen praktijkervaring goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de maatschappelijke participatie en de bedrijfsmatige implicaties waardoor er een bijdrage geleverd kan worden aan de portefeuille financiën.
Zij/hij heeft affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van RIBW Brabant en woont en/of werkt op niet al te grote afstand van het werkgebied.

Diversiteit
Er wordt gestreefd naar een voldoende heterogene samenstelling van de Raad van Toezicht voor wat betreft de man-vrouw verhouding, de leeftijdsopbouw, evenwichtige verdeling van de deskundigheden, de sociaal maatschappelijke afspiegeling en de verbinding met het werkgebied van de organisatie.
De Raad van Toezicht bestaat na deze twee vacatures uit een man en twee vrouwen.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV via de link “solliciteer” bij de vacature op deze website te uploaden. Voor meer informatie kunt u in verband met de vakantieperiode vanaf maandag 20 augustus a.s. tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497. De vacature blijft open staan tot de terugkoppeling van alle reacties aan de selectiecommissie heeft plaatsgevonden. De orienterende gesprekken vinden plaats na uitnodiging in oktober a.s.. Vermeld a.u.b. uw eventuele vakantieplannen bij uw reactie.

- Einde vastgoed vacature -