Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

De directie Transacties en Projecten is binnen het Rijksvastgoedbedrijf de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt en draagt zorg voor de geplande mutaties in de portefeuille. Hier staat de afdeling Verkoop aan de lat voor een verkoopportefeuille van circa achthonderd projecten. Een prachtige uitdaging voor jou als onze nieuwe project-/programmadirecteur.

Als project-/programmadirecteur bij de afdeling Verkoop ben je, binnen een tijdelijk werkverband, verantwoordelijk voor de project- en programmaresultaten. Deze resultaten zijn gericht op realisatie van de doelen van de opdrachtgever, conform (vooraf) gemaakte afspraken, waarbij je gebruikmaakt van de beschikbaar gestelde middelen.

Je hebt een gevarieerd takenpakket. Van interne projecten op vastgoedgebied, zoals het coördineren van verkoopprogramma’s, het ontwikkelen van vastgoedposities voor gebruik binnen de staat, voor verkoop of voor huisbestingsprojecten, tot het aansturen van gebiedsontwikkelingsprogramma’s. Hierbij kijk je naar de regionale opgaven en naar de ambities ten aanzien van woningbouw, energietransitie, circulaire economie en sociaaleconomische thema’s uit het regeerakkoord.

Naast interne coördinatie speelt de afstemming met andere overheidspartners en marktpartijen een prominente rol in je werk. Op bestuurlijk niveau vertegenwoordig je het Rijksvastgoedbedrijf. Jij oefent invloed uit om strategische allianties te kunnen vormen en samenwerkingen aan te gaan.

Ook kun je ingezet worden op complexe huisvestingsprojecten die onder verantwoordelijkheid van de afdelingen Projecten gerealiseerd worden. Als project-/programmadirecteur maak je deel uit van het managementteam van de afdeling Verkoop. Deze afdeling bestaat uit ruim honderd medewerkers, verspreid over het land.

Intern krachtenveld

Binnen de afdeling werk je nauw samen met de projectleiders en de andere collega’s binnen de vier secties.

De afdeling Verkoop werkt nauw samen met de andere afdelingen binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Vaak wordt gezamenlijk gewerkt aan projecten en vindt nauwe afstemming plaats over inhoud en proces. Hierbij kun je denken aan de afdeling Inkoop en Contractmanagement, de afdeling Verhuur en Taxaties, afdeling Architectuur en Techniek van de directie Transacties en Projecten en de directies Financiën, Vastgoedbeheer, en Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement.

In geval van politieke dossiers is afstemming vereist met (de staven van) de directeur-generaal, respectievelijk de staatssecretaris.

Extern krachtenveld en netwerk

Gemeenten en provincies.

Marktpartijen zoals ontwikkelaars, investeerders, bouwbedrijven, taxateurs en makelaars, het notariaat, asbest- en bodemsaneerders en onderzoeksbureaus.

Andere overheidspartners, zoals andere ministeries, of uitvoeringsorganisaties hiervan.

Je hebt een relevante academische opleiding afgrond op vastgoedgebied, zoals bedrijfseconomie of rechten, geografie of bestuurskunde, aangevuld met specifieke vastgoedcurricula zoals MRE, MRSE, NOVAM of Master City Developer.

Je hebt ruime en relevante ervaring in complexe vastgoedprojecten en/of -programma’s en bent daarin aantoonbaar succesvol.

Je hebt relevante werkervaring in de vastgoedsector, en brede kennis van gebiedsontwikkeling is een must.

Je hebt ervaring met projecten en programma’s die sterk worden beïnvloed door verschuivingen in beleidsdoelstellingen, waardoor je tijdens de uitvoering gaandeweg moet inspelen op veranderende omstandigheden.

Je hebt ervaring met het leiden van samengestelde (verkoop)projecten en/of (verander)programma’s in een politiek-, bestuurlijk- en maatschappelijk-gevoelige omgeving, waarbij opdrachtgever en gebruiker invloedrijk en richtinggevend zijn en daardoor hoge eisen stellen.

Je bent vaardig in de sturing van het besluitvormingsproces met een veelheid aan partijen met eigen bevoegdheden.

Je onderkent tijdig de (politieke) afbreukrisico’s voor bewindspersonen en het Rijksvastgoedbedrijf, en je anticipeert met de juiste interventies en stevigheid.

Je bent bekend met opdrachtgevers en gebruikers van het rijksvastgoed die minder ervaren zijn, waarbij jij in staat bent om in de interactie (op strategisch niveau) vertrouwen te blijven bieden op de kwaliteit, besturing en realisatie van het resultaat.

Je bent je bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken in- en externe organisaties en partijen en je stemt jouw aanpak hierop af.

Je beschikt over een heldere visie op project- en programmamanagement, kent de maatschappelijke ontwikkelingen en trends (in en buiten het vakgebied) en vertaalt deze naar je eigen project(en).

Je kent ontwikkelingen bij en verhoudingen, regels, posities, belangen en cultuur van de betrokken in- en externe partijen en houdt hier rekening mee.

Je bent sociaalvaardig en kunt omgaan met tegengestelde belangen.

Je komt ook in nieuwe situaties met oorspronkelijke en innovatieve ideeën.

Je kunt onderscheid maken tussen de formele en de informele organisatie, houdt daarmee rekening en maakt daarvan effectief gebruik.

Je hebt inzicht in het strategisch beleid en in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan de scope van je eigen projecten en/of programma’s.

Je levert op basis van inhoudelijke analyses richtinggevende alternatieven voor de projectrealisatie.

Je weet via een tactisch niveau naadloos door te schakelen van een strategische visie richting de operationele uitvoering.

Je kunt richtinggevend of gezaghebbend adviseren en beïnvloeden, zowel intern als naar de omgeving.
- Einde vastgoed vacature -