Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Profiel lid raad van bestuur met portefeuille bedrijfsvoering bij s Heeren Loo

De organisatie

De s Heeren Loo Zorggroep is in Nederland de grootste en één van de meest ervaren zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking en vierde in 2016 haar

125-jarig bestaan. s Heeren Loo heeft te maken met een grote variatie in zorgvragen, van zorg in dienstverlening in de thuissituatie, gericht op kinderen met een verstandelijke beperking tot complexe intensieve zorgvragen met een interdisciplinaire ondersteuning en 24-uurs opvang op woonlocaties.

s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun persoonlijke dromen te realiseren en het leven in te vullen zoals zij dit zelf willen, dicht bij huis en samen met mensen die belangrijk voor hen zijn. Zij wil daarin van bijzondere professionele en persoonlijke toegevoegde waarde zijn en maakt daarom ruimte voor echte ontmoetingen en luistert goed naar wensen en verwachtingen van cliënten en hun verwanten. Zij combineert hiermee het werken met hoofd, hart en handen en dit vertaalt zich in haar kernwaarden: betrokkenheid (naar cliënten), passie (als grondslag), samen (met cliënten, verwanten en collegas) en ontwikkeling (van zorgconcepten, cliënten, medewerkers en van de organisatie).

Door haar jarenlange ervaring en kennis, neemt s Heeren Loo een bijzondere en toonaangevende positie in binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg in Nederland. Zij heeft veel deskundigheid en ervaring ontwikkeld op het gebied van complexe zorgvragen waaronder ernstige meervoudige beperkingen. Zo maakt zij succesvol gebruik van de Triple C (Client -Competentie-Coach) methode in VIC (Very Intensive Care) Workhomes voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Hierbij wordt, zo veel als mogelijk, het normale leven met de daarbij horende dagelijkse routine opgepakt en ligt de focus minder op het moeilijke gedrag. Dit helpt voorkomen dat cliënten in een uitzichtloze situatie terecht komen als gevolg van teveel vrijheidsbeperkende maatregelen en een ernstig verstoord levensritme door het ontbreken van een vast dagprogramma.

s Heeren Loo biedt in het hele land zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling. Met circa 14.000 medewerkers wordt aan circa 10.000 cliënten zorg geboden verspreid over 224 gemeenten en 14 regios. De organisatie telt drie scholen, een Shared Service Center, een Expertisecentrum en een werkmaatschappij Vastgoed en een omzet van € 700 miljoen. Daarnaast behandelen zij via een landelijk netwerk van poliklinieken nog eens ruim 2.000 extramurale cliënten. s Heeren Loo investeert tevens in initiatieven die bijdragen aan de emancipatie en participatie van cliënten waaronder de Academie voor Zelfstandigheid alsmede het Expertise Centrum Advisium waaraan ruim 770 medische, paramedische en gedragswetenschappelijke specialisten verbonden zijn.

De koers van s Heeren Loo (2018-2021) is erop gericht dat de belangen van haar cliënten met een beperking en hun verwanten, de belangen van de professionals die zich dagelijks inzetten en het belang van een duurzame gezonde organisatie goed met elkaar in balans zijn. Dit alles vormt de basis voor hoe het vervolgens wordt georganiseerd. De komende jaren zullen verder in het teken staat van het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen, het optimaliseren van complexe zorg, het vormen van (jeugd)ketens, het aanbieden van kennis en kunde in het sociale domein en het versterken van in en externe samenwerking(en). Om zorg centraal te kunnen blijven stellen zal daarnaast verder geïnvesteerd worden op het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen en verdere domotica toepassingen. In lijn met de toenemende kwaliteitseisen en arbeidsmarktkrapte zal s Heeren Loo ook zwaarder inzetten op het versterken van een onderscheidende arbeidsmarktpositie onder andere door verder te investeren op een inspirerend HRM beleid en leiderschapsontwikkeling.

Voor meer informatie zie www.sheerenloo.nl

Het bestuur

s Heeren Loo wordt geleid door een driehoofdige raad van bestuur bestaande uit: Jan Fidder (voorzitter raad van bestuur), Kees Erends (lid raad van bestuur, portefeuille zorg) en Pieter Vergroesen (lid raad van bestuur, portefeuille bedrijfsvoering). Gezamenlijk dragen zij de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken van s Heeren Loo. De raad van bestuur stuurt de 15 regio directeuren en 7 concerndirecteuren aan en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en treedt op als diens werkgever en staat hem of haar met gevraagd en ongevraagd advies ter zijde en werkt volgens de regels van de Zorgbrede Governancecode. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden.

Profiel lid raad van bestuur portefeuille bedrijfsvoering

Taak

Het te werven lid raad van bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van s Heeren Loo. Het betreft een verantwoordelijkheid voor de brede bedrijfsvoering waaronder niet alleen financiën maar ook aandachtsgebieden inkoop, informatievoorziening en technologische innovatie. De nieuwe bestuurder is verantwoordelijk voor de financiële strategie van de s Heeren Loo groep waaronder kostprijsbepaling, financiering, controlling, adequate administratieve organisatie, juiste en tijdige interne en externe verslaglegging, risico-management, inclusief naleving van wet- en regelgeving. Het nieuwe lid zal tevens de stuwende kracht zijn achter de implementatie van verdere innovatie op het gebied van ICT, E-Health en domotica toepassingen en hieromtrent de juiste afwegingen kunnen maken in relatie tot de grootte, complexiteit en prioriteiten van de s Heeren Loo organisatie.

De bestuurder draagt in belangrijke mate bij aan het bepalen van de strategische koers van de organisatie en dient conceptueel vooruit te denken waarbij hij of zij tot opdracht heeft de kansen en risicos in kaart te brengen. Op portefeuille overstijgende themas heeft het nieuwe lid raad van bestuur een professionele visie en kritische blik. Extern heeft het lid raad van bestuur een belangrijke rol in het positioneren van de s Heeren Loo groep en onderhoudt onder andere de contacten met accountants en voert de onderhandelingen met de verzekeraas en financiers. Vanuit governance perspectief fungeert het nieuwe lid als bestuurlijk aanspreekpunt voor de financiële auditcommissie van de raad van toezicht.

Profiel

Het lid raad van bestuur is een charismatische en ervaren bestuurder en is vooraleerst oprecht geïnteresseerd in het bijdragen aan de missie van s Heeren Loo om mensen met een verstandelijke beperking en hun familie te ondersteunen zodat zij een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. De bestuurder is als gevolg van zijn of haar maturiteit en statuur een natuurlijk gespreks- en adviespartner en kritisch tegenwicht voor de collega-bestuursleden.

Naast het primaire aandachtsgebied van de portefeuille Financiën, bedrijfsvoering en ICT wordt het nieuwe lid geacht materie-overstijgend, inhoudelijk en creatief te kunnen meedenken over brede organisatie vraagstukken zoals strategische marktpositionering en organisatie-ontwikkeling.

Hij of zij is een effectief leider en weet bestuur en directie te verbinden en te inspireren. Hij of zij heeft daarbij vanuit statuur, ervaring en maturiteit een nadrukkelijke toegevoegde waarde in relatie tot de directie. De bestuurder brengt energie en nieuw elan en bevordert hiermee de teamspirit. Hij of zij weet noodzakelijke organisatie veranderingen op positieve wijze aan te jagen, de eigenlijke bedoeling van (nieuwe) processen of een nieuwe werkwijze juist te belichten en stimuleert eigenaarschap en integraliteit. Dit onder andere door complexe materie terug te brengen en te vertalen naar begrijpelijke taal en praktische toepassingen. De bestuurder geeft vertrouwen, toont zich betrokken, helpt regie te krijgen zonder regie over te nemen en gaat (noodzakelijke) interventies in belang van voortgang niet uit de weg. De bestuurder volgt de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de eigen portefeuille en daarnaast de ontwikkelingen in het zorgdomein en het stakeholderveld op de voet, signaleert kansen en bedreigingen (waaronder ook de betaalbaarheid over tien jaar), heeft hierop een stevige scherpe visie en weet deze uit te dragen en te borgen. Hij of zij weet daarnaast strategische droombeelden en vergezichten adequaat te vertalen naar een concrete businesscasus en naar mogelijke (lange en korte termijn) scenarios. Het lid raad van bestuur ontwikkelt samen met de overige leden van de raad van bestuur een gezamenlijke cultuur en aanscherping van de dienstverlening, aansluitend op de permanent veranderende marktomstandigheden in gezamenlijk optreden met externe partners.

De bestuurder is in staat, vanuit brede ervaring en opgebouwde expertise op financieel gebied en de overige aandachtsgebieden van de portefeuille, ondernemend te denken en weet dit te vertalen naar strategische keuzes en verantwoorde risicos. Een zakelijke houding, goed kijkend naar haalbaarheid van besluiten is onontbeerlijk in deze rol. De bestuurder creëert draagvlak en claimt zijn/haar positie in het bestuur door het bieden van expliciete toegevoegde waarde.

Het lid raad van bestuur

heeft een academische (bedrijfseconomische of bedrijfskundige) studie afgerond en beschikt over brede, bestuurlijke ervaring, opgedaan in een omvangrijke, complexe (zorg) instelling in het politieke krachtenveld van (langdurige) zorg, overheid, gemeentes, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders;

heeft scherp oog voor een gezonde (financiële) bedrijfsvoering, weet inzichtelijkheid te vergroten en bewaakt voortgang;

heeft kennis van en/of ervaring met complexe ICT implementaties;

is geroutineerd en gezagsvol bestuurder en hiermee volwaardig en gelijkwaardig sparringpartner voor collega-bestuurders, raad van toezicht en stevig klankbord voor directie en management;

is authentiek, handelt integer en beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen en is bovengemiddeld organisatiesensitief;

is analytisch sterk onderlegd, beschikt over scherpe onderhandelingsvaardigheden en probleemoplossend vermogen en heeft lef;

onderkent het belang van de ondernemingsraad en cliëntenraad: neemt inspraak serieus;

beschikt over ruime veranderkundige ervaring, is een coachend en verbindend leider, kan goed luisteren en zet mensen in hun kracht;

weet uitstekende relaties te onderhouden en te ontwikkelen met in en externe stakeholders (zowel regionaal als landelijk) en weet bestuurlijke belangen uit te dragen;

is bekend met financieringsstromen van care sector en heeft kennis van complexe vastgoedfinanciering;

beschikt over stevige staat van dienst als bestuurder en is van onbesproken signatuur.

Proces

s Heeren Loo laat zich in deze procedure bijstaan door Freek Muller en Edith Zeevalk. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen naar reacties@holtropravesloot.nl of bellen naar 020-6470201.
- Einde vastgoed vacature -