Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Algemeen
De Raad van Commissarissen richt zich, conform de wet, het Besluit beheer sociale huursector (BBSH), de statuten en overige regelingen, bij de vervulling van haar taak naar het belang van de corporatie. De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk en opereren in alle vrijheid en onafhankelijkheid, zonder last of ruggenspraak. Geen enkel lid van de Raad van Commissarissen mag zich opstellen als behartiger van een deelbelang. Reglementen en statuten mogen nooit in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving.

De Raad van Commissarissen fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de Raad van Commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de Raad van Commissarissen, ook degene die zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit heeft uitgesproken.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid en het functioneren van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de corporatie en de met haar verbonden rechtspersonen. Ook ziet de Raad van Commissarissen toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich op de continuïteit van de organisatie en zien ze kritisch toe of er optimaal wordt gepresteerd in goede afstemming met de gemeente, de huurders en andere stakeholders.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de kwaliteit en kwantiteit van de output van de organisatie en het maatschappelijk ondernemerschap, waarbij maatschappelijk presteren, HRM-beleid, klachtenbehandeling, risicobeheersing, controlesystemen, financiële verslaglegging en naleving van wet- en regelgeving belangrijke aandachtspunten zijn. Dit betekent dat de organisatie een duidelijke visie heeft, kritisch naar zichzelf is en proactief anticipeert op in- en externe ontwikkelingen. Dat vraagt om professionele commissarissen.

Kwaliteitsprofiel VOLKSHUISVESTELIJK / (HER)ONTWIKKELING EN VASTGOEDBEHEER

De functie van dit aandachtsgebied is om met name vanuit een bezieling en visie op de volkshuisvesting een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de corporatie en haar dienstverlening en om nieuwe ideeën van buiten naar binnen te dragen. Het aandachtsgebied (her)ontwikkeling en vastgoedbeheer is gericht op de ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen (o.a. woningen, maatschappelijk vastgoed, zorgvastgoed, commercieel vastgoed).

- Einde vastgoed vacature -