Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

De Raad van Commissarissen van de Woonschakel West Friesland is, door het reguliere aftreden van de voorzitter, op zoek naar een betrokken en deskundige Voorzitter raad van Commissarissen (volkshuisvesting, vastgoed).
De Woonschakel West Friesland is op zoek naar een ervaren bestuurder die kennis heeft van maatschappelijke ontwikkelingen en bij voorkeur kennis van volkshuisvesting en vastgoedsturing. Daarnaast is kennis en ervaring met governance vraagstukken gewenst.
U heeft een academisch denk- en werkniveau en beschikt over kennis en ervaring op het gebied van gebiedsontwikkeling en vastgoed. U bent bekend met ontwikkeltrajecten en haalbaarheidsanalyses, exploitatie, ontwikkeling en realisatie van vastgoed. U heeft inzicht in het functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en ervaring met samenwerking en participatie van de verschillende belanghebbenden en marktpartijen.
U beschikt over aantoonbare affiniteit met volkshuisvesting en weet uw kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige vraagstukken te koppelen aan de strategische opgave van Woonschakel West Friesland. U weet de organisatie scherp te houden met betrekking tot risico’s en een goede beheersing daarvan. Kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed geldt als een pré.
Als persoon beschikt de voorzitter over natuurlijk gezag en een open geest, die innovatief denken stimuleert en positief-kritisch tegenspel en -denken regisseert. De voorzitter vervult nadrukkelijk de klankbordfunctie vanuit de Raad van Toezicht met de bestuurder en dient over voldoende tijd en toewijding te beschikken om inhoud te kunnen geven aan deze rol. Daarnaast beschikt de voorzitter over het natuurlijke gezag om de samenwerking met en tussen de andere leden van de Raad van Toezicht optimaal te laten plaatsvinden.

Hij/zij is in staat om de principes en uitgangspunten van Good Governance binnen de Raad van Toezicht verder te ontwikkelen en te bewaken. Dit omvat niet alleen het vermogen tot oordelen en toezicht houden op hoofdlijnen, maar evenzeer voldoende flexibiliteit en bereidheid om snel en alert op actuele situaties in te springen en zo nodig extra tijd en energie in te zetten. Kortom: de voorzitter van de Raad van Toezicht is een regisseur, die beschikt over gezag en statuur, die met charisma en hart voor de zaak leiding geeft aan het proces van toezicht en daarbij een duidelijke visie heeft c.q. zich bewust is van de reikwijdte van het toezicht.

Aan de voorzitter van de Woonschakel West Friesland worden de volgende formele vereisten gesteld:
 • Heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Toont natuurlijk overwicht.
 • Behoudt het overzicht.
 • Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Heeft een consensusgerichte instelling.
 • Heeft tact.
 • Is zorgvuldig in het volgen van afgesproken procedures.
 • Kent de spelregels en past deze toe.
 • Beschikt over verbindende kwaliteiten richting de bestuurder en binnen de Raad van Commissarissen;
 • Beschikt over ruime bestuurlijke ervaring.
Met name van de voorzitter wordt deskundigheid verwacht op het terrein van governance. De onderstaande omschrijving wordt door de Inspectie Leefomgeving & Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu specifiek genoemd rondom het onderwerp Governance en bij benoeming door de Inspectie getoetst:
 • Heeft een visie op toezicht, compliance en governance • heeft ervaring als bestuurder of toezichthouder • is actief in of heeft zich verdiept in vernieuwing van het toezicht • heeft kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties • heeft ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing
De nieuwe voorzitter heeft ruim voldoende tijd om als sparringpartner van de bestuurder op te treden en is goed bereikbaar voor de bestuurder. Het is belangrijk dat de voorzitter de politiek bestuurlijke context van de Woonschakel West Friesland begrijpt en daarmee weet om te gaan. Iemand uit het bedrijfsleven zou heel goed kunnen, maar ook iemand met kennis en ervaring in de publieke sector wordt niet uitgesloten. Zakelijkheid/rationaliteit wordt op prijs gesteld, maar iemand moet een groot hart hebben voor de publieke zaak! Belangrijk is het type mens. De voorzitter is een echte verbindende persoonlijkheid met gezag en statuur, zij/hij weet te structureren, ruimte te geven maar ook op efficiënte wijze tot besluitvorming te komen. Rust uitstralen is belangrijk. Niet meegaan in de politieke waan van de dag ook. De voorzitter heeft een groot invoelingsvermogen, is een teamplayer en heeft diepgang.
De voorzitter zal lid worden van de remuneratiecommissie en heeft als zodanig een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om werving- en selectieprocedures alsmede het goed invullen van de werkgeversrol. Kennis en ervaring met HRM-vraagstukken is een pré.
Specifieke profieleisen voorzitter

U beschikt over:
Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in een maatschappelijke onderneming of bedrijfsleven;
Strategische oriëntatie en vermogen;
Visie, deskundigheid, persoonlijkheid en achtergrond om een bindende rol te kunnen vervullen bij de mening en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
Breed overzicht ten aanzien van alle facetten van de bedrijfsvoering/zakelijkheid;
Organisatiesensitiviteit en gevoel voor intermenselijke verhoudingen;
Voldoende beschikbaarheid en toewijding om de rol van voorzitter adequaat te kunnen invullen;
---------

De Raad van Commissarissen is, samen met de huurdersraad van de Woonschakel West Friesland, vanwege het onverwachte vertrek van een van haar leden, op zoek naar Lid raad van Commissarissen Financiën (voordracht huurders)
Huurdersorganisaties van woningcorporaties hebben het recht een bindende voordracht te doen voor leden van de Raad van Commissarissen. De Woningwet 2015, die geldt per 1 juli 2015, bepaalt dat minstens een derde van de commissarissen wordt benoemd op bindende voordracht door de huurdersorganisatie.
Daarom is de huurdersraad van de Woonschakel West Friesland samen met de Raad van Commissarissen, op zoek naar kandidaten die op voordracht van de huurders in de Raad van Commissarissen zal plaats nemen.
De huurdersraad is eind 2017 opgericht en is zich langzaam aan het voorbereiden op haar positie. Zij doet graag mee in het werving- en selectieproces.
De Woonbond en de Vereniging van Toezichthouderes in de Woningcorporaties bevelen aan om geen bestuursleden van een huurdersorganisatie voor te dragen. De huurdersorganisatie behartigt de belangen van huurders; zij adviseert het bestuur van de corporatie en kan zo invloed uitoefenen op het corporatiebeleid. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur die verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering ervan. Het combineren van beide functies, belangenbehartiging en toezicht, is een onmogelijke opgave.
Een ‘huurderscommissaris’ is geen vreemde eend in de bijt. Zij of hij moet aan dezelfde criteria en vereisten voldoen als andere commissarissen en opereert ook zonder last of ruggenspraak. Wel zal zij/hij actiever het huurdersperspectief inbrengen. Voor meer informatie over de bindende voordracht van de huurders wordt u verwezen naar de website van de Woonbond alwaar een uitgebreide brochure is opgenomen over de rol en positie van de huurderscommissaris.
De Raad van Commissarissen van de Woonschakel West Friesland is op zoek naar een commissaris die op voordracht van de huurders zal plaats nemen in de Raad. De kandidaat/kandidate dient dan ook woonachtig te zijn in het werkgebied en heeft bij voorkeur een financieel-economische achtergrond. Zij/hij heeft de capaciteit en motivatie om samen te werken met de huurderraad. Zij/hij is goed op de hoogte van de sociaal maatschappelijke vraagstukken die bij de huurders leven. Het is belangrijk dat de kandidaat/kandidate de huurdersorganisatie en de corporatie kan stimuleren om zich te ontwikkelen tot volwaardige partners. Zij/hij is in staat de (overleg) vergaderingen van de huurdersorganisaties desgewenst bij te wonen en daarnaast regelmatig meer informeel contact te hebben. De beoogde kandidaat/kandidate is beoogd lid van de auditcommissie.
De onderstaande omschrijving wordt door de Inspectie Leefomgeving & Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu specifiek genoemd en bij benoeming door de Inspectie getoetst voor kandidaten met het profiel Financiën en Control:
 • heeft kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling • kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de instelling en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury en beleggingen • in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s • kennis van financieel-economische vraagstukken en management- technieken gericht op beheersing/control(risicomanagement) • kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging • kennis van waarderingsmethoden vastgoed.
Binnen het aandachtsgebied financiën, control & risicomanagement staat met name de bedrijfseconomische visie op het functioneren van de woningcorporatie centraal. U versterkt de Raad van Commissarissen van de Woonschakel West Friesland op het gebied van financiën, control & risicomanagement. Daartoe beschikt u over een allround financieel-economisch inzicht en heeft u een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen op bedrijfsvoering processen en de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen van een woningcorporatie.
Daarnaast beschikt u over kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming, inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op financiële risico’s. U heeft een scherp inzicht in de bijbehorende langetermijnplanning, passende scenario’s en managementtechnieken, zoals sturing op resultaten, besturingstechnieken en beheerssystemen. Een groot analytisch vermogen om verbanden te leggen in en tussen complexe en gevarieerde probleemgebieden is onmisbaar. Ervaring met en kennis van recente kaders, wet- en regelgeving in de woningcorporatiesector, ICT, financiering vastgoed, de accountancy en risicomanagement gelden als een pré.
Belangrijke kenmerken voor het nieuwe lid betreffen: gevoel voor complexe politiek/bestuurlijke verhoudingen, gevoel voor de huurders en het belangrijk vinden dat de betrokkenheid van huurders wordt vergroot. Kandidaten hebben een netwerk in West Friesland en zijn op de hoogte van de West Friese vraagstukken. Een innovatieve persoonlijkheid die zakelijk is, een teamspeler en benaderbaar. Openheid en transparantie zijn een vereiste. Algemene competenties zoals omschreven in de woningwet:
Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat.
Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.
Bestuurlijk inzicht
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.
Helikopterview
Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.
Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.
Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.
Onafhankelijke oordeelsvorming
Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.
Teamspeler
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.
Visie
Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in lange termijndoelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.
Voorzittersvaardigheid
Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van commissarissen op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.
Zelfreflectie
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces. De organisatie
De Woonschakel is gevestigd in Medemblik, Bovenkarspel en Obdam en heeft circa 5800 huurwoningen in eigendom. Het overgrote deel van het bezit bestaat uit woningen met een aantrekkelijke huurprijs. De 65 medewerkers houden zich bezig met kerntaken waar woningcorporaties voor bedoeld zijn: de verhuur, bouw en onderhoud van betaalbare huurwoningen. De Woonschakel beschikt over een grote uitvoerende onderhoudsdienst. Het werkgebied betreft uitsluitend de regio West-Friesland.
De missie
De Woonschakel stelt zich ten doel om een stabiele en betrouwbare partner te zijn op het gebied van wonen in West-Friesland. Zij concentreert zich daarbij op de verhuur van woningen als huisvesting voor mensen die door hun maatschappelijke positie en/of inkomen hierin moeilijk zelfstandig kunnen voorzien. In een omgeving die voor woningcorporaties sterk aan verandering onderhevig is, kiest De Woonschakel vanuit haar missie voor een herkenbare koers gericht op de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad op lange termijn met aandacht voor actuele ontwikkelingen op het gebied van betaalbaar wonen, leefomgeving en duurzaamheid. Eigentijds, soms tegendraads maar altijd primair in het belang van de sociale huisvesting en huurders: gewoon een goede corporatie.
Vanuit eigen kernwaarden en het beleidsplan met de aansprekende titel “Talent is de norm”.
De structuur
De Woonschakel streeft zoveel mogelijk openheid en transparantie na bij de uitvoering van haar activiteiten en beleidsvoornemens. Vanuit die optiek volgt de corporatie in het algemeen de richtlijnen van de Governancecode. De corporatie hecht grote waarde aan de inbreng van belanghouders bij haar werkzaamheden. Verwacht mag worden dat De Woonschakel en medewerkers integer handelen. Onder meer in het jaarverslag wordt hierover verantwoording afgelegd. Iedere vier jaar wordt een extern visitatieonderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit en functioneren van de corporatie.
Bestuur
De directeur-bestuurder vormt het bestuur van de Woonschakel West Friesland. De heer, A.B.M. Gieling is de huidige directeur-bestuurder. De directeur- bestuurder bestuurt de stichting en is eindverantwoordelijk voor de strategie en het beleid, de ontwikkeling van de resultaten. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van commissarissen.

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners.
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.
- Einde vastgoed vacature -