Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Twee zaken zijn voor deze bestuurder essentieel: je leeft de combinatie van ‘ziel en zakelijkheid’ en je bent ambitieus, wilt dus koploper en onderscheidend zijn. Bijzonder is dat deze rol vraagt dat je enerzijds de ingeslagen strategische koers omarmt en anderzijds een vernieuwende zorgondernemer bent. Je kunt je conformeren en je hebt lef. Je rolt dit plan uit en blijft vernieuwend denken. Je denkt van buiten naar binnen en stapt liever ‘over de lijn’ dan er binnen te blijven. Je bent een verbindende, stevige persoonlijkheid die met plezier ook prikkelende discussies aanzwengelt. Iemand die mensen de ruimte biedt én ziet hoe mensen in elkaar zitten. Je hebt vernieuwingsdrift, maar houdt oog voor realiteit en haalbaarheid.
We zoeken een authentiek, integer, ondernemend en bevlogen boegbeeld met natuurlijk gezag, een moderne kijk op ouderenzorg in haar maatschappelijke context en aantoonbare ervaring met organisatieverandering. Een generalist die breder kijkt dan alleen de zorgsector. Je hebt een academische opleiding afgerond en beschikt over ruime ervaring in een integraal eindverantwoordelijke positie binnen een zorg gerelateerde organisatie. Je hebt affiniteit met alle aspecten van de bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling waaronder HR en vastgoed, de Presentie-theorie en de LEAN- principes. Je hoeft geen financieel specialist te zijn, maar wel voldoende bedrijfsmatig inzicht hebben, om een organisatie van deze omvang aan te kunnen sturen.
De volgende competenties zijn voor deze positie onontbeerlijk:

Authentiek en integer

Mensgericht en betrokken, maar ook consequent en duidelijk

Strategisch en analytisch inzicht

In staat om met een stimulerende en weloverwogen aanpak op zaken door te pakken zodat ambities ook worden waargemaakt.

Visionair

Moed om over de lijn te stappen

Netwerker

Innovatief

Ambassadeur
Je voelt je prettig in een rol waarin je zichtbaar en toegankelijk bent. Je hebt oprechte interesse in de ander en je stelt je bij alles wat je doet de vraag: “wat doet er voor die zorgvrager nu echt toe?” Zinzia heeft een gedurfde ambitie: ze wil in haar sector één van de beste zorgaanbieders en werkgevers van Nederland zijn. Om dit waar te maken ziet de bestuurder zich gesteld voor de volgende uitdagingen:

Vervolgen van de ingezette strategische koers:
Implementeren van het strategisch plan 2018 – 2020 waarin de ambities zijn geformuleerd; uiteraard is er ruimte voor eigen inkleuring, maar het einddoel staat.

Behoud en verdere versterking van de goede reputatie en het mooie karakter van Zinzia.

Realiseren van de nieuw- en verbouwtrajecten.

Uitbreiden extramuralisering en de geriatrische revalidatie zorg.

Strategisch medewerkersbeleid.

Organisatie ontwikkeling:
Focus op en ontwikkelen van een optimale inrichting van het primair proces en samenstelling van de teams.

Creëren van de juiste randvoorwaarden om goed en voldoende personeel te vinden, binden en boeien.

Verminderen van de gepercipieerde hoge werkdruk en terugdringen van het ziekteverzuim.

Realiseren van een aanspreekcultuur en vergroten van het gevoel van eigenaarschap.

Zorgen dat de ambities van de organisatie en de veranderkracht van de professionals op elkaar zijn afgestemd.

Zonder het ondernemerschap en de innovatiekracht te verliezen, verdere focus aanbrengen en zorgen voor daadwerkelijke implementatie en borging van de ambitieuze plannen.

Verder vergroten sociaal (zorg)ondernemerschap:
Continu anticiperen op relevante ontwikkelingen; kansen en mogelijkheden zien en die verzilveren.

De dienstverlening en gastvrijheid zodanig verbeteren dat de kwaliteit onderscheidend verbetert en deze zich verder ontwikkelt van kostenpost tot bron van inkomsten. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van multifunctionele ruimtes door derden en de externe verkoop van Indische maaltijden.

Vergroten van de samenwerking met externe partijen, waaronder zeker ook onderwijsinstellingen.

Organisatie aansturing:
Direct aansturen van het MT, de bestuurssecretaris, de secretaresse Raad van bestuur, staffuncties kwaliteit & innovatie en communicatie en het hoofd bos en plantsoenen c.q. Boswachter Landgoed Oranje Nassaus Oord. Radicaal mensgericht handelen, de Presentie-theorie en LEAN-principes zijn daarbij richtinggevend.

Realiseren van een duurzaam en gezond bedrijfsklimaat waarbij je financieel scherp aan de wind blijft varen.

Duurzame exploitatie van het landgoed Oranje Nassau’s Oord.

Externe vertegenwoordiging:
Onderhouden en verder uitbouwen van het landelijke en regionale netwerk.
De bestuurder is de gesprekspartner voor de CCR, PAR en OR en rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Aanbod en sollicitatieprocedure
Het salaris bedraagt conform inschaling in de WNT II klasse III maximaal € 146.000,= bruto per jaar op basis van een fulltime aanstelling. De aanstelling is in eerste instantie voor een periode van vier jaar. Je CV met motivatie zien we graag via onze website tegemoet: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 1 december 2017. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 11 en 18 december gevoerd. De eerste ronde gesprekken bij Zinzia vindt plaats op 16 januari en de tweede ronde op 19 januari. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en is gepland op 22 januari. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Zinzia is een gezonde, gewaardeerde en vooruitstrevende zorgorganisatie met een rijke historie. Ruim 100 honderd jaar geleden werd de Koninklijke residentie een sanatorium voor longpatiënten. Vanaf dat moment is het landgoed Oranje Nassau’s Oord een zorglocatie en de rechtsvoorganger van de huidige Zinzia Zorggroep. In 2009 fuseerde de stichting Oranje Nassau’s Oord (inmiddels uitgegroeid met de verpleeghuizen de Lingehof en de Rijnhof) met stichting Rumah Kita. Dit verpleeghuis is speciaal bedoeld voor ouderen met een Indische en Molukse achtergrond. Zo ontstond Zinzia Zorggroep, waarin de kennis en kracht gebundeld is en waar langdurige Wlz gefinancierde (verpleeghuis)zorg en kortdurende en op herstel gerichte zorg (Wlz en Zvw) wordt geboden. Ook is sprake van dagbesteding en begeleiding van cliënten thuis (WMO).
Zinzia wil koploper zijn in het bieden van goede en relationele zorg. Zinzia is dé specialist voor kwetsbare ouderen die haar expertise nodig hebben. Vanuit vier verpleeghuizen die gelegen zijn in Wageningen, Renkum en Bemmel worden kwetsbare oudere mensen met dementie en/of lichamelijke klachten ondersteund. Ook biedt Zinzia revalidatiezorg, specialistische zorg thuis en dagbehandeling aan zorgvragers uit de regio. Het gaat altijd om complexe, intensieve zorg die een multidisciplinaire, goed geregisseerde en gecoördineerde inzet vergt. De eigenheid van mensen staat - ook in de zorg - centraal. Omdat de eigenheid van mensen in ieder opzicht (gewoontes, bijzonderheden, dromen) het leven kleur geeft. In wonen, zorg en behandeling wil Zinzia daarop aansluiten; radicaal mensgericht om te zien wat er werkelijk voor mensen toe doet. Ruim 900 betrokken medewerkers en ongeveer 500 enthousiaste vrijwilligers bieden, met ziel en zakelijkheid, zorg voor een leven met kleur. Wat de zorgvragers zelf belangrijk vinden en wat iemand nog kan en wil is daarbij het uitgangspunt.
Innovatie ziet Zinzia als essentieel om de ambities waar te maken. De gouden driehoek tussen zorgvrager, professional en mantelzorger, met een belangrijke rol voor de vrijwilliger, vormt het ankerpunt van excellente zorg. De visie om radicaal mensgericht te werken, het omarmen van de Presentie-theorie en LEAN-principes dragen hieraan verder bij. Diverse inhoudelijke programma’s ondersteunen de ambitie. Een nieuwbouw- en verbouwproject en de realisatie van extramurale diensten staan op de agenda . Zinzia zet in verbinding met het bedrijfsleven in op sociaal zorgondernemerschap. Verder is KLEUR belangrijk; in de letterlijke zin van het woord en in de kernwaarden die Zinzia hanteert: K ennis (blijven leren), L iefdevol (present), E erlijk (gedragsregels), U niek (onderscheid) en R esultaat (P&C).
De omzet van Zinzia bedraagt € 46,5 miljoen. De organisatie wordt aangestuurd door een bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De bestuurder stuurt het MT (een regiomanager, een manager expertise- en behandelcentrum en een manager bedrijfsvoering), de bestuurssecretaris en de staffunctionarissen voor kwaliteit en communicatie aan. De belangen van de cliënten respectievelijk de medewerkers worden (ook) behartigd door de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Daarnaast is Zinzia de eerste VVT organisatie met een Professionele Adviesraad (PAR) die daarmee professionals breed in hun zeggenschap en kracht zet. Op 1 juni 2018 verlaat de huidige bestuurder de organisatie en zoeken we een nieuwe bestuurder om deze dynamische zorgorganisatie aan te sturen.
- Einde vastgoed vacature -